Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORLEN,  prowadząc działalność w zakresie podziemnego magazynowania ropy naftowej i paliw, wydobycia solanki przemysłowej oraz konfekcjonowania soli, opierają się na solidnych i wiarygodnych podstawach zrównoważonego rozwoju.
 
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. deklarują:
 • ciągły wzrost bezpieczeństwa procesu podziemnego magazynowania ropy naftowej i paliw
 • zapobieganie poważnym awariom
 • wydobycie solanki niezbędnej w procesie podziemnego magazynowania oraz dostarczanie jej odbiorcom w sposób ciągły
 • zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego soli przeznaczonej do spożycia
  i przetwórstwa spożywczego i paszowego na Wydziale Konfekcjonowania Soli
 • organizację pracy w sposób zapewniający pracownikom warunki bezpieczne i higieniczne
 • ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko
 • realizację strategii bezpieczeństwa, utrzymania zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa własnych, jak i powierzonych przez kontrahentów informacji
 •  zapewnienie ciągłości działania Spółki w obszarach informacyjnych w sytuacjach kryzysowych 
 
Spółka dąży do postawionych sobie celów poprzez:
 • systematyczne uzupełnianie wiedzy w zakresie realizowanych procesów
 • spełnianie wymagań przepisów prawnych i innych dotyczących organizacji
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • stosowanie wyłącznie surowców, dodatków i opakowań w procesie konfekcjonowania soli spożywczej spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych gwarantujących wytwarzanie produktów bezpiecznych dla życia i zdrowia konsumentów oraz środowiska
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i pasz, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego  oraz bezpieczeństwa informacji
 • przydzielanie dostępu do informacji na podstawie stosownych upoważnień
 • zapewnienie poufności i integralności przetwarzanych danych
 • realizację wytycznych Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care
 
Niniejsza Polityka została wdrożona i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki. Za realizację postanowień z niej wynikających odpowiada Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.
 
Inowrocław, 30 czerwca 2016
 
 
 

Marki Grupy ORLEN