Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacja Prasowa

04-04-2014  Aktualności

Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” zamierza wprowadzić nowoczesne systemy zarządzania w zakresie kadr, mające na celu poprawę środowiska pracy. Ich wdrożenie wymaga zmiany regulacji obowiązujących obecnie w spółce.
Zarząd zmierza do unowocześnienia obecnych systemów zatrudnienia i wynagradzania, które nie przystają do dzisiejszych warunków rynkowych i nie pozwalają na odpowiednie premiowanie zaangażowania pracowników.
- Chcemy zmienić dzisiejszy stan regulacji, z których większość jest przestarzała i nie powala nam odpowiednio motywować obecnych zatrudnionych, jak również pozyskiwać najlepszych specjalistów w branży.  Będziemy dążyć do powiązania części wynagrodzenia z indywidualnymi efektami pracy i rezultatem zbiorowym w postaci wyników firmy lub komórki organizacyjnej. Zależy nam na tym by pracownicy czuli się zmotywowani do większego zaangażowania i odpowiedzialności za całokształt stawianych przed nimi zadań. Pozytywne zmiany są niezbędne dla budowania pozycji firmy i jej konkurencyjności na rynku. Liczę, że tę potrzebę dostrzegają również organizacje związkowe, które zapraszamy do wspólnej pracy nad propozycją konkretnych rozwiązań  - powiedział Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino
W pierwszym kroku, Solino rezygnuje z pakietu socjalnego, w którym zawarte zobowiązania zostały już zrealizowane, a niektóre zapisy były niezgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy, np. preferowanie członków rodzin pracowników w procesie rekrutacji.
Pakiet socjalny powstał w 1996 r. i był tworzony na potrzeby prywatyzacji firmy. Zawierał zobowiązania dla nowego właściciela m.in. - gwarancje zatrudnienia, które wygasły w 2000 roku oraz nakłady na inwestycje, które zostały zrealizowane pięć lat przed terminem. Łącznie do 2013 roku Spółka zainwestowała w środki trwałe kwotę przekraczającą 420 mln zł.   
Następnym działaniem, prowadzącym do uspójnienia panujących regulacji w spółce, będzie modyfikacja zapisów funkcjonujących w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w Solino. Jest to spowodowane faktem, że powtarzane są tam niezgodne ze stanem faktycznym zapisy z pakietu socjalnego. Wspomniane kroki pozwolą uregulować od nowa, w sposób jasny i klarowny relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami oraz uporządkować systemy kadrowe dostosowując je do regulacji funkcjonującego Kodeksu pracy. 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN