Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
SOLINO SA nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

01-09-2008  Ogólne

​Zarząd Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO SA („SOLINO SA”), spółka zależna od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA („ORLEN SA”), informuje o nabyciu w dniu 1 września br. od PKN ORLEN SA transzy 200 krótkoterminowych obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja („Obligacje”).
Jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99.448,40 PLN, wykup obligacji nastąpi w dniu 29 września 2008 roku według ich wartości nominalnej.
 
Obligacje zostały nabyte przez SOLINO SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Rentowność obligacji oparta jest na warunkach rynkowych
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.
 
PKN ORLEN SA posiada 70,54% akcji w kapitale zakładowym SOLINO SA.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN