Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
SOLINO S.A. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

27-03-2012  Aktualności

​Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 27 marca 2012 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. ("IKS Solino"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
 
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.
 
Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez IKS Solino zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN642270412 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
 
- Data emisji: 27 marca 2012 roku
 
- Data wykupu: 27 kwietnia 2012 roku
 
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 596,10 PLN.
 
PKN ORLEN posiada 99,02% akcji w kapitale zakładowym IKS Solino. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN