Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
SOLINO SA nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

28-05-2008  Ogólne

Zarząd Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO SA („SOLINO SA”), spółka zależna od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA („ORLEN SA”), informuje o nabyciu w dniu 27 maja br. od PKN ORLEN SA transzę 250 krótkoterminowych obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja („Obligacje”).
Jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99.468,90 PLN, wykup obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2008 roku według ich wartości nominalnej.
 
Obligacje zostały nabyte przez SOLINO SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Rentowność obligacji oparta jest na warunkach rynkowych
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.
 
PKN ORLEN SA posiada 70,54% akcji w kapitale zakładowym SOLINO SA.
 
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN