Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
SOLINO S.A. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A

28-02-2012  Aktualności

​Zarząd IKS SOLINO S.A. informuje, że  SOLINO S.A. nabyło w dniu 27 lutego 2012 roku, wyemitowaną na jego rzecz przez PKN ORLEN S.A. transzę obligacji o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100.000,- PLN. Jednostkowa cena nabycia  transzy 80 sztuk Obligacji wyniosła  99.619,60  PLN, natomiast wykup obligacji nastąpi w dniu 27 marca 2012 roku, według ich wartości nominalnej.
 
Obligacje zostały nabyte przez SOLINO S.A. jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.
 
Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach(tekst jednolity: Dz.U. z 2001  r. Nr 120, poz.1300 z późn.zm.)w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.
 
PKN ORLEN S.A. posiada  99,02 %  udziałów w kapitale zakładowym SOLINO S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN