Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Walne Zgromadzenie IKS SOLINO SA

15-04-2008  Ogólne

​Dzisiejsze Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO SA przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007. Akcjonariusze wyrazili również zgodę na podjęcie czynności technicznych i prawnych przygotowujących sprzedaż Wydziału Konfekcjonowania Soli.

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę o podziale zysku osiągniętego w 2007 roku w następujący sposób: na Fundusz Świadczeń Socjalnych 244.000,00 zł, natomiast na kapitał zapasowy – 14.494.644,91 zł. Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium Członkom Zarządu IKS SOLINO SA z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. Absolutorium udzielono Andrzejowi Malinowskiemu – poprzedniemu Prezesowi Zarządu, Dariuszowi Nowalińskiemu –Prezesowi Zarządu Spółki oraz Członkom Zarządu – Celinie Olszewskiej i Jackowi Korskiemu. Walne Zgromadzenie nie udzieliło natomiast absolutorium dwóm poprzednim Członkom Zarządu Spółki  – Jolancie Uzarczyk – Gerus oraz Piotrowi Mrozińskiemu.
Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku. Tym samym, skwitowanie otrzymali: Dariusz Nowaliński,, Marek Bakuła, Elwira Lewtak, Marcin Belowski, Mirosław Osiecki, Sylwestrer Bejger, Krzysztof Szwedowski – Przewodniczący RN oraz jej sekretarz – Jacek Bartmiński. Absolutorium nie dostał Jerzy Gawęda – Członek Rady Nadzorczej.
Ostatnim punktem porządku obrad WZ było podjęcie uchwały w sprawie zbycia Wydziału Konfekcjonowania Soli. Akcjonariusze wyrazili zgodę na podjęcie czynności technicznych i prawnych przygotowujących zbycie Wydziału Konfekcjonowania Soli. Warunki transakcji zbycia, w tym zatwierdzenie nabywcy, będą wymagały odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia  w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN