Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.

01-07-2013  Aktualności

W trakcie odbytego w dniu 28.06.2013 r. posiedzenia, Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu.
Akcjonariusz Solino S.A. – PKN ORLEN S.A. przyjął przedstawione przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2012 r. Ubiegły rok Solino S.A. zamknęło zyskiem netto w wysokości 21 803 263,68 zł. Zysk ten zostanie podzielony w następujący sposób: 250.000,00 zł zasili Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 21.553.263,68 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

Zgromadzenie udzieliło również absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Solino S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. Absolutorium uzyskali:  Dariusz Kusiak, który sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Leszek Borowiec i Krzysztof Augustyniak – Członkowie Zarządu.
PKN ORLEN S.A. powołał z dniem 28.06.2013 r. Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym składzie: Andrzej Raszewski – Przewodniczący RN oraz Członkowie: Hanna Kowalska, Luiza Wyrębkowska, Dorota Jamiołkowska, Krzysztof Łagowski, Jerzy Gawęda.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN