Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A.

12-05-2010  Aktualności

Podczas wczorajszych obrad Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2009 i powołało członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

Akcjonariusze przyjęli przedstawione przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2009 r. Ubiegły rok IKS SOLINO zamknęło zyskiem netto w wysokości 10 531 223,48 zł. Zysk ten zostanie podzielony w następujący sposób: 132.000,00 zł zasili Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 10 399 223,48 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.
 
Zgromadzenie udzieliło również absolutorium wszystkim Członkom Zarządu IKS SOLINO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku. Absolutorium uzyskali: Ryszard Orłowski i Dariusz Kusiak, którzy kolejno sprawowali funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Celina Olszewska i Krzysztof Augustyniak – Członkowie Zarządu. 

 Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zakończyła się VI kadencja Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego Walne Zgromadzenie powołało nowy skład Rady Nadzorczej VII Kadencji w osobach członków: Moniki Kacprzyk-Wojdygi i Jerzego Gawędy. Większościowy akcjonariusz IKS SOLINO - PKN ORLEN desygnuje swoich reprezentantów w drodze oświadczenia woli i na podstawie tego dokumentu w skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Wojciech Kotlarek - Przewodniczący RN oraz członkowie Andrzej Raszewski, Bogdan Leszek Dzudzewicz, Hanna Kowalska i Dorota Jamiołkowska. Wiceprzewodniczącego i sekretarza Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
  
 Walne Zgromadzenie zmieniło również zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej dostosowując je do uregulowań obowiązujących w Grupie ORLEN. Zdecydowano, że wynagrodzenie przysługiwać może tylko tym osobom, które pełnią funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Bez względu na pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej IKS SOLINO, wynagrodzenie nie przysługuje osobom, które reprezentują w niej PKN ORLEN. 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało również  zmian w Statucie Spółki, m.in. dostosowało nazewnictwo prowadzonej działalności do obowiązującej klasyfikacji PKD.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN