Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Walne Zgromadzenie Solino S.A.

07-05-2014  Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solino S.A. przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu.
Akcjonariusz Solino – PKN ORLEN przyjął przedstawione przez Zarząd Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2013 r. Ubiegły rok Solino zamknęło zyskiem netto w wysokości 22 558 057,21 zł. Decyzją WZ zysk ten zostanie podzielony w następujący sposób: 250.000,00 zł zasili Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a 22.308.057,21 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.
Zgromadzenie udzieliło również absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Solino z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. Absolutorium uzyskali: Dariusz Kusiak, który sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Leszek Borowiec, Krzysztof Augustyniak i Grazyna Tomala – Członkowie Zarządu.
Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, która uchyla Regulamin wyboru kandydatów na Członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” oraz uchwałę na mocy której odwołano  Pana Jerzego Gawędę ze składu Rady Nadzorczej. Rada pracować będzie przez kolejne kadencje w pięcioosobowym składzie przewidzianym w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej w roku 2013.  

 
 
 

Marki Grupy ORLEN