Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solino S.A.

28-05-2012  

Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., które odbędzie się 18.06.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu.
Porządek obrad:
1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.       Przyjęcie porządku obrad.
5.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.       Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7.       Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12.   Zakończenie obrad.
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu wyłożone zostaną materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 26a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN