Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLINO S.A.

27-02-2012  Aktualności

​Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., które odbędzie się 23.03.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu.
 
Porządek obrad:
 
 
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny akcji na potrzeby rozważanego wykupu przymusowego.
  7. Zakończenie obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu wyłożone zostaną materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 26a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN