Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLINO S.A..

29-04-2011  Aktualności

Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” Spółka Akcyjna, które odbędzie się 20 maja 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu.

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
 12. Zakończenie obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki (w sekretariacie) na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu wyłożone zostaną materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia a akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 26a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A.
 
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w ZWZ mogą zgłaszać się z dowodem osobistym w pokoju nr 29 w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a do dnia
6 maja 2011 roku do godz. 15.00.

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN