Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLINO S.A.

22-04-2010  Aktualności

Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. z dn. 8 listopada 2000 r. Nr 94 poz.1037 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Statutu Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. i § 5 ust. 4 pkt 4 Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., które odbędzie się 11 maja 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy u. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2009 r., sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2009 r. oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową Kadencję.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Zakończenie obrad.
 
Proponowane zmiany do Statutu:
 
1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
„§ 2 Przedmiot działalności.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.produkcja soli Nr PKD 14.40.Z,
2.sprzedaż hurtowa produktów chemicznych Nr PKD 51.55.Z,
3.działalnośc usługowa w zakresie:
- górniczym Nr PKD 29.52.Z,
- mechanicznym Nr PKD 29.24.B,
- elektrycznym Nr PKD 31.62.B,
- transportowym Nr PKD 60.24.A, 60.24.B,
4.magazynowanie i przechowywanie towarów Nr PKD 63.12.C,
5.sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych Nr PKD 51.51.Z,
6. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych Nr PKD 45.21.E.
W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych powyżej.”,
 
zmienia się na następujące:
 
„§ 2 Przedmiot działalności.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Wydobywanie soli ( PKD 08.93.Z ),
2.Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie ( PKD 09.90.Z)
3.Produkcja przypraw ( PKD 10.84.Z )
4.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z )
5.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 46.75.Z),
6.Sprzedaż hurtowa przypraw (PKD 46.37.Z ),
7.Pozostała Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( PKD 47.99.Z)
8.Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z)
9.Transport rurociągowy ( PKD 49.5)
10. Magazynowanie i przechowywanie towarów ( PKD 52.1)
11. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 82.9 )
 
W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia,
Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych powyżej.”
 
2. Skreśla się § 9 ust. 15 pkt 14 w brzmieniu: „Wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami zawodowymi.”.
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu wyłożone zostaną materiały związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 26a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN