Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solino S.A.

25-04-2012  

 
Zarząd Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., które odbędzie się 16.05.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd Solino S.A. informacji na temat opinii biegłego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego do ustalenia wyceny akcji na potrzeby wykupu przymusowego oraz przyjęcia ustaleń biegłego dotyczących wyceny akcji.
  9. Ogłoszenie przez Zarząd Solino S.A. ceny wykupu akcji Spółki.
  10.   10.  Zakończenie obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu wyłożone zostaną materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 26a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
Po powyższym terminie blokady akcji można dokonywać poprzez osobiste zgłoszenie się do Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PEKAO na terenie całego kraju do dnia 7 maja 2012 r.
Zaświadczenie o blokadzie akcji należy złożyć w Sekretariacie Spółki na tydzień przed terminem ZWZ.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN