Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORLEN,  prowadząc działalność w zakresie podziemnego magazynowania ropy naftowej i paliw, wydobycia solanki przemysłowej oraz konfekcjonowania soli, opierają się na solidnych i wiarygodnych podstawach zrównoważonego rozwoju.
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. deklarują:
Ø ciągły wzrost bezpieczeństwa procesu podziemnego magazynowania ropy naftowej i paliw
Ø zapobieganie poważnym awariom
Ø wydobycie solanki niezbędnej w procesie podziemnego magazynowania oraz dostarczanie jej odbiorcom w sposób ciągły
Ø zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego soli przeznaczonej do spożycia
i przetwórstwa spożywczego i paszowego na Wydziale Konfekcjonowania Soli
Ø organizację pracy w sposób zapewniający pracownikom warunki bezpieczne i higieniczne
Ø ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko
Ø realizację strategii bezpieczeństwa, utrzymania zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa własnych, jak i powierzonych przez kontrahentów informacji
Ø zapewnienie ciągłości działania Spółki w obszarach informacyjnych w sytuacjach kryzysowych 
 
Spółka dąży do postawionych sobie celów poprzez:
Ø systematyczne uzupełnianie wiedzy w zakresie realizowanych procesów
Ø spełnianie wymagań przepisów prawnych i innych dotyczących organizacji
Ø dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
Ø funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
Ø stosowanie wyłącznie surowców, dodatków i opakowań w procesie konfekcjonowania soli spożywczej spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności
Ø stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych gwarantujących wytwarzanie produktów bezpiecznych dla życia i zdrowia konsumentów oraz środowiska
Ø podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i pasz, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego  oraz bezpieczeństwa informacji
Ø przydzielanie dostępu do informacji na podstawie stosownych upoważnień
Ø zapewnienie poufności i integralności przetwarzanych danych
Ø realizację wytycznych Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care
 
Niniejsza Polityka została wdrożona i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki. Za realizację postanowień z niej wynikających odpowiada Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.
 
Inowrocław, 7 maja 2018
 
 
 

Marki Grupy ORLEN