Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.

 

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORLEN,  prowadząc działalność w zakresie podziemnego magazynowania ropy naftowej i paliw, wydobycia solanki przemysłowej oraz przetwarzania soli i realizując działania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 45 001, PN-EN ISO/IEC 27001, FSSC 22000, GMP Plus B2, GMP Plus B3/B4 deklarują:


Ø dostarczanie swoim Klientom wyrobów i usług najwyższej jakości, bezpiecznych dla życia i zdrowia konsumentów

Ø zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzkie

Ø dbałość o podniesienie standardów bhp oraz doskonalenie metod rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym

Ø konsultacje i współudział pracowników i ich przedstawicieli przy wdrażaniu rozwiązań w Systemie Zarządzania BHP

Ø właściwą ochronę przetwarzanych informacji ze względu na ich atrybuty poufności, integralności oraz dostępności w oparciu o najlepsze funkcjonujące standardy i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa informacji

Ø osiąganie zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz przestrzeganie innych podpisanych przez Solino S.A. zobowiązań 

 

Spółka dąży do postawionych sobie celów poprzez:

Ø zwiększenie zdolności operacyjnej i poprawianie kluczowych wskaźników efektywnościowych w realizowanych procesach oraz podejmowanie skutecznych działań doskonalących

Ø podejmowanie działań identyfikujących i eliminujących potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego soli oraz materiału paszowego

Ø systematyczne uzupełnianie wiedzy w zakresie realizowanych procesów

Ø monitorowanie zmian i zapewnienie ciągłości działań w realizowanych procesach

Ø zapewnienie podnoszenia kwalifikacji pracowników, rozwijanie świadomości oraz promowanie postaw zwiększających zaangażowanie w działaniach na rzecz spełnienia oczekiwań Klientów, ochrony środowiska, poprawy warunków pracy, kultury BHP, bezpieczeństwa żywności i pasz oraz bezpieczeństwa przetwarzanych informacji

Ø współpracę z wykonawcami i dostawcami posiadającymi wskazane przez Spółkę kompetencje oraz spełniającymi określone standardy dotyczące ochrony środowiska, bhp, p.poż, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa procesowego

Ø dobór dostawców dla zapewnienia ciągłości dostaw surowców i usług

Ø poszukiwanie nowych kierunków rozwoju

Ø podejmowanie działań uwzględniających potrzeby Klientów

Ø kontynuację działań mających na celu ciągłe doskonalenie zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce

Ø realizację dobrych praktyk Programu Responsible Care

 

Inowrocław 25.01.2021 r.​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN