Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane Osobowe
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.

 

Przetwarzanie danych osobowych w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych są:  Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świętego Ducha 26a, 88-100 Inowrocław.

 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, natomiast mailowo pod adresem: daneosobowe@solino.pl. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.solino.pl, w zakładce „Kontakty”. 

Pana/Pani dane osobowe mozemy przetwarzać w zaiązku z następującymi procesami:


  • Procesy biznesowe ( sprzedaż/ zakupy/ postępowania ofertowe):

Klauzula informacyjna dla Oferenta/ Wykonawcy/ Zleceniobiorcy/Kontrahenta będącego osobą fizyczną oraz osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej  Klauzula informacyjna do Oferenta Wykonawcy.pdfKlauzula informacyjna do Oferenta Wykonawcy.pdf


Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących  Oferenta/Wykonawcę/ Zleceniobiorcę/Kontrahenta/ Dostawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Oferentem/ Wykonawcą/ Zleceniobiorcą/Kontrahentem/ Dostawcą przy zawarciu i realizacji umów na rzecz Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A.  Klauzula informacyjna dla członków organów prokurentów lub pełnomocników.pdfKlauzula informacyjna dla członków organów prokurentów lub pełnomocników.pdf


  • Rekrutacja:

Klauzula informacyjna do realizowanych w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A. procesów rekrutacyjnych ( praca, staż i praktyka). klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji SOLINO.pdfklauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji SOLINO.pdf

 

  • Prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz wizytacje/spotkania z podmiotami zewnętrznymi ( goście Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A.)- ruch osobowy i materiałowy:
Klauzula informacyjna dla osób przebywających na terenie Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. Klauzula informacyjna dla osób przebywających na terenie Inowrocławskich Kopalni Soli.pdfKlauzula informacyjna dla osób przebywających na terenie Inowrocławskich Kopalni Soli.pdf
 
 

Marki Grupy ORLEN